Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka 5. mateřské školy Jitka Šedivá, stanovila následující kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v 5. mateřské škole Dobříš od školního roku 2018/2019

1. Povinné vzdělávání

Přednostně budou v souladu s ustanovením §34 odst. 4 školského zákona přijaty předškolní děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013 nebo děti s odkladem školní docházky.

2. Při přijímání ostatních dětí se bude vycházet z kritérií uvedených v tabulce. Tyto děti musí být prokazatelně očkovány dle očkovacího plánu /§34 odst.5 škol.zákona /. Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů.

 

Kriterium:

trvalý pobyt dítěte v Dobříši:                      5 bodů
trvalý pobyt dítěte ve smluvní obci:             5 bodů
ostatní:                                                    0 bodů
věk: 3 roky nar. od 1.12016 - 31.82016       1 bod
       3 roky nar. od 1.9.2015 - 31.12.2015   2 body
       4 roky nar. od 1.9.2014 - 31.8.2015    3 body
       5 let nar. od 1.9.2013 - 31.8.2014       4 body

                      

V případě rovnosti bodů ( shodnosti posuzovaných kritérií) bude vybrán počet dětí  přijímaných do kapacity školy dle data narození dítěte/ 1.1, 2.1., 3.1. .../. Kritéria jsou platná pro zápis do 5. MŠ Dobříš od školního roku 2018/19.

Zápis bude 2.5.2018 od 13.00 do 17.00 hodin v budově MŠ.

V Dobříši dne : 2.3.2018                          Jitka Šedivá,ředitelka školy