Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka 5. mateřské školy Jitka Šedivá, stanovila následující kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v 5. mateřské škole Dobříš od školního roku 2019/2020

1. Povinné vzdělávání

Přednostně budou v souladu s ustanovením §34 odst. 4 školského zákona přijaty předškolní děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014 nebo děti s odkladem školní docházky.

2. Při přijímání ostatních dětí se bude vycházet z kritérií uvedených v tabulce. Tyto děti musí být prokazatelně očkovány dle očkovacího plánu /§34 odst.5 škol.zákona /. Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů.

 

Kriterium:

trvalý pobyt dítěte v Dobříši:                      5 bodů
trvalý pobyt dítěte ve smluvní obci:             5 bodů
Čím, Daleké Dšniky, Drhovy, Chotilsko, Kytín, Rybníky, Svaté Pole, Velký Chlumec, Voznice, Županovice
ostatní:                                                    0 bodů
věk: 3 roky nar. od 1.12017 - 31.82017       1 bod
       3 roky nar. od 1.9.2016 - 31.12.2016   2 body
       4 roky nar. od 1.9.2015 - 31.8.2016    3 body
       5 let nar. od 1.9.2014 - 31.8.2015       4 body

                      

V případě rovnosti bodů ( shodnosti posuzovaných kritérií) bude vybrán počet dětí  přijímaných do kapacity školy dle data narození dítěte/ 1.1, 2.1., 3.1. .../. Kritéria jsou platná pro zápis do 5. MŠ Dobříš. Podle těchto kritérií budou děti přijímány na školní rok 2019/2020

Zápis bude 2.5.20199 od 14.00 do 17.00 hodin v budově MŠ.

V Dobříši dne : 6.3.2019                Jitka Šedivá,ředitelka školy